Zatímco zaměstnanec pracuje pro svého zaměstnavatele a dostává za to mzdu, podnikatel svou práci nepředává žádnému zaměstnavateli, ale sám ji nabízí na trhu a peníze dostává za její prodej.

Pojem trh je zde ovšem nutné chápat v širším slova smyslu, než jen jako nějaké tržiště nebo obchod. Trhem tu chápeme každé prostředí, kde dochází k jakýmkoliv obchodům, prostředí, kde se setkávají kupující a prodávají, přičemž předmětem obchodu mohou být jakékoliv výrobky nebo služby. Kupujícím, tedy zákazníkem, nemusí být vždy jen jednotlivec, může to být také organizace a dokonce i stát.

Na trhu podnikatel uplatňuje své výrobky nebo služby. Samozřejmě to nemusí být výsledky pouze jeho práce, ale i jeho zaměstnanců, případně společníků - spolupodnikatelů.

Podnikání má své výhody a nevýhody. Zjednodušeně je lze vyjádřit následovně (samozřejmě v různých směrech podnikání se neprojevují stejně):

Výhody:

 • Více svobody
 • Více prostoru pro své představy a plány
 • Sám rozhoduje o své práci
 • Výsledky neposuzuje nadřízený, ale trh

Nevýhody:

 • Chybí jistota pravidelného platu
 • Nutnost investic s nejistým výsledkem
 • Práce bez ohledu na pracovní dobu
 • Špatně fungující vymahatelnost práva

Každý člověk má jiné životní priority, jinak zaměřené schopnosti i jiné povahové vlastnosti. Proto bude mít každá z výše uvedených výhod a nevýhod pro různé lidi různou váhu, různou důležitost. A proto každý, kdo se chce pustit do podnikání, by si je měl zvážit.

Než se pustíte do podnikání, pokuste se upřímně odpovědět na několik otázek.

 • Jsem skutečně rozhodnutý (rozhodnutá) se do podnikání pustit i za cenu toho, že mi možná vezme většinu volného času, že se ne vždy budu moci plně věnovat své rodině, že mi možná bude stát spoustu času, námahy a starostí?
 • Mám nervy na to, že občas ponesu určitá rizika a budou mi scházet některé jistoty?
 • Umím jít důsledně za svými cíli, neodradí mě první překážky?
 • Umím rozlišovat podstatné od méně důležitého? Nezdržuji se zbytečně nevýznamnými detaily, v důsledku čehož pak nestíhám termíny a nedosahuji plánovaných cílů?
 • Nejsem náhodou ten typ člověka, který nedotahuje věci do konce a jen se nechává snadno unášet různými nápady?
 • Stojím pevnýma nohama na zemi, nestavím si příliš často vzdušné zámky?
 • Mám v sobě správnou míru zodpovědnosti, která mě zadrží před nepromyšlenými akcemi, jež končívají maléry?
 • Umím hospodařit se svým časem, nestává se mi příliš často, že neustále nestíhám, že nedodržuji termíny, že všude chodím pozdě?
 • Když něco dělám, umím si svoji práci zorganizovat? Nepracuji příliš chaoticky?
 • Umím jednat s lidmi?.Je pro mě bezproblémové zařizovat různé záležitosti (organizování nějaké akce, spolupráce s někým, domluvení společného postupu v nějaké věci, domluvení se na ceně, vyřizování na úřadech apod.)?
 • Nestává se mi, že lidem často „naletím“?Další otázky, které byste si měli zodpovědět, se týkají vlastního podnikatelského záměru.
 • Mám jasno ve svém podnikatelském záměru, to znamená v tom, jaké výrobky nebo služby chci nabízet?
 • Mám důvody si myslet, že o tyto výrobky či služby bude dostatečný zájem? Není už na trhu dostatek těchto výrobků či služeb, které nabízejí zavedené firmy a možná v lepší kvalitě než to zvládnu já?
 • Jsem zrovna já tou správnou osobou pro uskutečnění tohoto záměru? Nejsem v této věci laikem, zatímco realizace vyžaduje odborné znalosti? Nemám-li je, mám alespoň možnost najmout si či zaměstnat (a zaplatit) člověka, který tomu rozumí?
 • Je moje představa reálná? Mám promyšlená všechna možná úskalí, která mohou nastat? Jsem schopen si naplánovat postupné kroky, které musím vykonat? Vím, co si budu muset nakoupit? Nejsou tam nějaké nepřekonatelné překážky?
 • Jak je to s finanční stránkou? Mám alespoň přibližně spočítány potřebné náklady (je lépe vždy počítat s rezervou pro nepředvídané výdaje)? Budu si muset vzít úvěr? Pokud ano půjčí mi banka? Kdy mohu počítat s prvními příjmy? Vrátí mi se mi vynaložené náklady? Neprodělám nakonec?
 • Je moje cena konkurenceschopná? Neprodávají jiní totéž levněji?
 • Nedostanu se do rozporu s nějakými zákony či předpisy? Jaká všechna potvrzení, povolení, registrace, souhlasy úřadů apod. si budu muset obstarat?

Při hledání podnikatelského záměru lze postupovat podle následujícího schématu:
Před zahájením podnikání je většinou třeba investovat určité finanční prostředky, aby bylo možné vůbec začít. Z hlediska potřeby těchto počátečních finančních nákladů pro "odstartování" podnikání, lze směry podnikatelské činnosti rozdělit do několika skupin:
 • Činnosti, pro které není třeba prakticky nic, než chytrá hlava, potřebné znalosti, případně výmluvná ústa - např. zprostředkovatelská činnost, některé poradenské činnosti, na které není třeba mít hned zpočátku speciální kancelář apod.
 • Činnosti, pro které se stačí vybavit potřebným nářadím, základním množstvím materiálu a ne příliš drahými zařízeními, příp. menší dílnou (většina práce se ale provádí u zákazníků) - např. instalatér, klempíř, zedník, pokrývač, malíř, krejčí apod., lze sem zařadit i zpracovatele dat, účetní a další drobné soukromníky potřebující v zásadě jen počítač
 • Činnosti, pro které je třeba si zřídit nebo pronajmout určitou provozovnu, obchod, salon či kancelář a její odpovídající vybavení - např. pekař, cukrář, řezník, automechanik, truhlář, kadeřník, kosmetička, obuvník pro opravy, advokát apod.
 • Činnosti, pro které je třeba mít k dispozici nákladný provoz - ucelená výroba hotových výrobků, autoservis, obchodní dům, hotel apod.
 • Činnosti, pro které je třeba mít počáteční kapitál na nákup zboží, které je zase potom prodáváno - obchodování všeho druhu
 • Počáteční investice je třeba si rozmyslet, uvědomit si jejich cenu a posoudit je z hlediska jejich návratnosti.Aby byl podnikatel úspěšný, nestačí mu jen vytvářet svou produkci, ale do jeho práce vstupuje další složka - musí ji umět prodat. Souboru činností, jejichž cílem je úspěšně prodat své výrobky a služby na trhu se říká marketing (od anglického slova market, což česky znamená trh). Marketing je velmi propracovanou odbornou disciplínou, je předmět mnoha vzdělávacích kurzů, učí se na školách. Zahrnuje v sobě mnoho problematik, např. průzkum trhu, reklamu, obchodní jednání, komunikaci se zákazníky, vyhodnocování úspěšnosti prodeje apod. Marketing je nutnou součástí činnosti každého podnikatele.

Další nezbytnou složkou činnosti podnikatele je vedení účetnictví a placení daní a zdravotního a sociálního pojištění. Je to povinnost, kterou mu ukládá zákon a za nedodržení se platí značná penále a pokuty. Pro vedení účetnictví si ovšem většina podnikatelů, pokud účetní rovnou sami nezaměstnávají, najímají služby jiných účetní nebo účetních firem.

Podnikatel samozřejmě musí respektovat i všechny ostatní zákony týkající se podnikání, obchodování a souvisejících činností. Je to především občanský zákoník, obchodní zákoník, živnostenský zákon, celní předpisy a samozřejmě i trestní zákon. Začne-li zaměstnávat zaměstnance přibude k nim zákoník práce. Se zaměstnáváním zaměstnanců samozřejmě přibude řada činností, jako personální a mzdová agenda, výplata mezd, platby zdravotního a sociálního pojištění (už nejen za sebe, ale i za zaměstnance).

Další činností je styk s bankou. Základní službou banky je vedení tzv. běžného účtu, na který si pak si pak podnikatel nechává posílat platby od zákazníků a sám zase z něj posílá peníze, kam potřebuje. Druhou důležitou bankovní službou je poskytování úvěrů.
Nejčastějšími formami podnikání jsou podnikání živnostenské a formou tzv. obchodních společností. Živnostník (tzv. fyzická osoba), podniká na své jméno, Obchodní společnost (tzv. právnická osoba) podniká jménem všech spoluvlastníků.

Živnostenské podnikání

Je třeba požádat o vydání tzv. živnostenského listu, což je oprávnění podnikat v příslušné živnosti.

 • Živnosti volné – podmínkou je jen výpis z trestního rejstříku (např. běžné obchodní činnosti apod.).
 • Živnosti řemeslné - je třeba vyučení či jinak definované vzdělání v určitém oboru nebo šestiletá praxe v daných činnostech či povoláních např. truhlářství, kovářství, zámečnictví, zednictví apod.).
 • Živnosti vázané - kromě potřebné kvalifikace jsou tu navíc požadavky vycházející z různých předpisů a zákonů (např. vedení účetnictví, montáž, opravy a revize vybraných elektrických zařízení, apod.).
 • Živnosti koncesované – pro jednotlivé živnosti jsou předepsány požadavky vycházející z příslušných předpisů a zákonů (včetně kvalifikačních) a navíc se k žádosti vyjadřuje určitý orgán státní správy (např. ke směnárenské činnosti je to Česká národní banka).

Obchodní společnosti

Kdo chce podnikat společně s jinými společníky, může s nimi založit obchodní společnost. Nejčastější formou bývá tzv. společnost s ručením omezením. Společníci složí základní vklad, z něhož se uhradí dluhy a další závazky společnosti v případě jejího zániku (proto ručení omezené - do výše základního vkladu). Sepíší tzv. společenskou smlouvu, kde je mj. zakotvena výše vkladu každého společníka a způsob dělení zisku. Může ji založit i jen jeden společník.

Další formou je akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost apod. Podrobnosti uvádí Obchodní zákoník.